Answer to Onomatopoeia Quiz

SPLAT
Four (or six) onomatopoeias!